SISTEMA CONSTRUCTIU

SISTEMA CONSTRUCTIU
LLIBERTAT CONSTRUCTIVA AMB MATERIALS ECOLÒGICS I DURADORS

L’arquitectura en fusta es situa a la vanguardia dels actuals sistemes constructius en termes d’eficàcia i rapidesa d’instal·lació. És el material constructiu del s. XXI. La indústria de primera transformació avança molt ràpidament i ofereix diferents solucions de fusta tecnificada per donar resposta a les necessitats de solidesa que el col·lectiu imaginari associï als edificis habitables en un país de tradició constructiva mineral com el nostre.

Un sistema de control numèric d’alta tecnologia serà l’encarregat de traslladar la informació del model digital a la cadena de tallat, generant així peces prefabricades a mesura que només hauran de ser assemblades en obra. Aquest procés segueix un rigorós pla d’execució i un control de qualitat que no deixa lloc a errors o improvisacions, permetent així estalviar en temps i costos d’execució.

Sistema constructivo: entramado
Sistema constructivo: CTL

Els sistemes constructius en fusta més utilitzats són:

Entramat lleuger: És una estructura formada per taulers de fibra de fusta orientada tipus OSB o similar, que s’adapten per un o dos costats a un esquelet de fusta massissa formada per muntants en murs i bigues en forjats i cobertes.

Panel contralaminat: El CLT- Cross Laminated Timber – està format per una estructura de panells de fusta massissa formats per taulers encolades per capes i creuades entre les mateixes, sempre en un nombre imparell (3,5 o 7). Font :EGOIN.

Combinat: CLT Mix combina els dos sistemes on es substitueix el laminat central per una estructura d’ entramat generant un buit que s’aprofita per aïllar acústicament i tèrmicament. Permet aconseguir grans llums de fins a 10-12m sense necessitat de pilars intermedis, possibilitant canvis d’ús i gaudir de tot l’espai. Font :EGOIN.

 

Les principals avantatges són:

  • Alta capacitat de càrrega amb un pes propi baix
  • Òptima resistència acústica i tèrmica
  • Prefabricació a taller
  • Rapidesa en el muntatge-reducció de residus a l’obra