CONSULTORIA ENERGÈTICA

CONSULTORIA ENERGÈTICA
Simulació energètica PHPP

Optimització del balanç energètic de l’edifici (relació entre guanys i pèrdues) amb l’eina de càlcul PHPP (Passive House Planning package), atenent als condicionants reals del clima. Obtindrem així un perfil energètic molt detallat sobre el qual poder plantejar possibles millores de manera molt precisa i eficaç.

 

Càlcul de ponts tèrmics i condicions de confort i higiene

Càlcul de ponts tèrmics i els seves repercusions en les condicions de confort i higiene mitjançant el programari Therm o similar. Passivhaus recull entre un dels seus cinc principis fonamentals la reducció/eliminació de ponts tèrmics, qualificant com a tals aquells on el seu coeficient lineal de pèrdua superi als 0,01 w / mK. Aquestes pèrdues energètiques suposen al voltant del 8% de les pèrdues totals de l’edifici, i vénen donades per raons constructives (discontinuïtat de l’aïllament) o geomètriques (discontinuïtat de la forma).

 

Bosque
Bosque
Anàlisi de les mesures passives de disseny i propostes de millora

 

Anàlisi de l’envolvent tèrmica / detalls constructius i criteris per al seu perfeccionament

 

Anàlisi de les instal·lacions actives i assessorament per a la seva optimització